viernes, 18 de enero de 2008

BASES

1º/.- Poderán concursar todos os grupos afeccionados dá comunidade autónoma de Galicia . Cada grupo presentará a concurso o número de obras que desexe, das cales só poderá ser seleccionada unha. Non se poderán presentar a concurso obras seleccionadas en edicións anteriores deste certame.

2º/.- A presentación das obras realizarase mediante escrito no que deberá constar: Titulo do espectáculo/autor Sinopsis Duración Reparto Características técnicas (medidas da escenografía, plano de luces, etc.) Así mesmo, xunto con estes datos os participantes deberán sinalar os datos postais da persoa responsable: Nome e apelidos Dirección Teléfonos Correo electrónico

3º/.- Será imprescindible xunto coa inscrición achegar un vídeo completo do espectáculo en formato VHS ou DVD (copia nunca orixinal) que será devolto pola organización aos participantes. Por parte do grupo ou compañía acéptase a difusión de imaxes ou a difusión da totalidade das obras presentadas.

4º/.- Xunto coa inscrición deberase achegar toda a documentación do Grupo ou compañía que se posúa: Historia da Compañía ou Grupo, Críticas de prensa, Certames aos que concorreu............etc; Fotografía en cor do espectáculo O prazo de inscrición conclúe o 15 de febreiro de 2008. Non se manterá correspondencia acerca das decisións do xurado.

5º/.- Por parte da Organización realizarase unha selección de espectáculos que conformarán a Mostra denominada “IV MOSTRA DE TEATRO GALEGO AFECCIONADO CONCELLO DE SADA, PREMIOS LUGRIS FREIRE”

6º/.- A organización resérvase o dereito de incluír ata un máximo de tres espectáculos realizados por grupos de teatro locais de forma directa no certame.

7º/.- Serán por conta dos grupos participantes a autorización do autor e os dereitos de representación das obras presentadas.

8º/.- O Concello de Sada establece os seguintes premios:

Premio ao mellor espectáculo .................... 1.000 €
Premio ao mellor actor ................................. 300 €
Premio á mellor actriz .................................. 300 €
Premio do Público, por votación deste ....... 500 €

9º/O premio ao mellor actor/actriz será entregado ao propio actor/actriz. Os premios cuxos receptores sexan persoas físicas (non asociacións legalmente constituídas nin grupos culturais) poderán ser obxecto das retencións dispostas pola Facenda Pública.

10º/.- Os grupos seleccionados que participen na mostra provenientes de Sada non poderán participar no Premio do Público.

11º/.- O Concello de Sada abonará as seguintes cantidades para os grupos de teatro seleccionados por concepto de dietas e quilometraxe:

- 200 € para grupos de ata 50 Km.
- 400 € para grupos de ata 200 Km. 12º/.

12º/ O Xurado será nomeado polo Concello de Sada e estará composto por persoas con sobrada experiencia no mundo do Teatro. A súa decisión será inapelable.

13º/.- Os equipos técnicos serán dispostos polo Concello deSada , que disporá do mesmo material para todos os grupos. Este material será o seguinte:
-10 PC de 1000 W con filtros
- Mesa de Regulación
- Reprodutor de CD
- Reprodutor de casette
- Amplificador e equipo de saída
- Un técnico para o seu manexo En ningún caso realizaranse representacións con voz amplificada por microfonía.

14º/.- Todas as representacións realizaranse no Auditorio da Casa da Cultura Pintor Llorens. A organización poderá cambiar o lugar de representación se circunstancias de forza maior, como realización de reformas, ou ben outra ocupación do espazo por motivos de urxencia ou imperioso necesidade fixéseno imprescindible.

15º/.- Os labores de carga/descarga e montaxe/desmonte de decorados e escenografía serán realizadas por persoal da Compañía ou grupo.

16º/.- Todos os participantes, polo mero feito de selo aceptan as presentes bases na súa totalidade. Envío obras a:

IV MOSTRA DE TEATRO AFECCIONADO CONCELLO DE SADA
CONCELLARÍA DE CULTURA DO ILMO. CONCELLO DE SADA
CONCELLO DE SADA Avda. DA MARIÑA Nº 25
15160 SADA (A Coruña)
Teléfono: 981 62 03 31 Fax: 981 62 43 08
e-mail: oswaldocultura@terra.es

DATAS DA IV MOSTRA DE TEATRO AFECCIONADO CONCELLO DE SADA DO DOMINGO 22 AO 30 DE MARZO DE 2008